Portál pro vysokoškoláky | studium na VŠ

Vysokoškoláci.eu

Docent, Doc., jiné tituly

Publikoval(a):

Titul udílený v rámci fakulty, jsou stanoveny přesné podmínky pro jeho dosažení, vč. vypracování a obhájení habilitační práce. Jmenován rektorem. Doporučení habilitační komise. Souhlas vědecké rady VŠ. Další tituly např. PhD, CSc., JUDr., MBA.


Dizertace

Publikoval(a):

Vědecké pojednání jako podklad pro udělení akademické hodnosti.


Diplom

Publikoval(a):

Listina svědčící o úspěšném absolvování studijního programu (oboru) na VŠ. Student jej obdrží při promoci. “Červený” diplom je diplom s vyznamenáním – udílí se studentům s výbornými studijními výsledky.


Děkan

Publikoval(a):

Osoba stojící v čele fakulty.


Cvičení / seminář

Publikoval(a):

Způsob výuky skupinkový, jde většinou o trénink řešení příkladů, podrobnější osvojení látky z přednášky, dochází k dialogům a týmové práci student/student a student/učitel.


B6212

Publikoval(a):

Kódové označení studijního programu “Management a marketing” (všechny názvy viz sekce Studijní programy – řazení podle zaměření) – “bakalářského” (B), patřícího do kmenového oboru “Ekonomie” (62). Podobně, M6212 by byl magisterský, N6212 navazující magisterský. Do přihlášky se píše jen název studijního programu a zaškrtne se kolonka zda je bakal. či magist. Někdy je vhodné připsat ” – navazující” k názvu studijního programu, aby nedošlo k pochybám, zda je M či N.


Aula

Publikoval(a):

Velká místnost na vysoké škole sloužící k různým setkáním či jiným účelům, též velká přednášková místnost.


Akademické tituly

Publikoval(a):
 • Bc. – bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).
 • BcA. – bakalář umění (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (např. výtvarné, hudební, divadelní apod)).
 • Ing. – inženýr (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém (magisterském či bakal. s následným navaz. mag. studiem) VŠ především ekonomického, technického, zemědělského, lesnického či vojenského zaměření).
 • MUDr. – doktor medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ lékařského směru).
 • MVDr. – doktor veterinární medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ veterinárního zaměření).
 • MDDr. – doktor zubní medicíny (titul před jménem, udílený v pětiletém studiu VŠ se zaměřením na zubní lékařství).
 • Mgr. – magistr (titul před jménem, udílený v čtyř- až šestiletém studiu VŠ).
 • MgA. – magistr umění (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém studiu VŠ uměleckého směru).
 • JUDr. – doktor práv (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
 • PhDr. – doktor filozofie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a společenskovědního směru (např. filozofie), pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
 • PhMr. – magistr farmacie (titul před jménem, udílený dříve v oboru farmacie).
 • RNDr. – doktor přírodních věd (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematic., fyzik., chemic., přírod.) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • PharmDr. – doktor farmacie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ farmaceutického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • ThLic. – licenciát teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického (náboženského) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • ThDr. – doktor teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • Ph.D. – doktor (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ (až po magisterském).
 • Th.D. – doktor teologie (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru (až po magisterském)).
 • CSc. – kandidát věd (titul za jménem, udílený dříve).
 • DrSc. – doktor věd (titul za jménem, udílený dříve).
 • DSc. – doktor věd (titul za jménem, udílený nyní Akademií věd ČR významným vědcům).
 • PaedDr. – doktor pedagogiky (titul před jménem, udílený dříve absolventům pedagogických VŠ po složení příslušné zkoušky).
 • DiS. – diplomovaný specialista (titul za jménem, udílený po vystudování určitého oboru na vyšší odborné škole a obhájení diplomové práce).
 • Dr.h.c. – čestný doktor (titul za jménem, udílený za zásluhy o stát, vědu apod. většinou známým osobnostem v oboru).
 • akad. mal. – akademický malíř (titul před jménem, v oboru malířství).
 • akad. soch. – akademický sochař (titul před jménem, v oboru sochařství).
 • akad. arch. – akademický architekt (titul před jménem, v oboru architektury).
 • emer. prof. – emeritní profesor (čestný titul před jménem, udílený rektorem VŠ některým profesorům, kteří odešli do důchodu (již neučí) ale stále se chtějí podílet na vědecké práci fakulty).

Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou
facebook